Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KIM-SENTERET

§ 1 Stiftelsens navn og grunnlegger.
Stiftelsens navn er KIM-senteret.
KIM står for Kontakt, Informasjon og Mestring
Stiftelsen er en privat stiftelse.
Stiftelsens grunnlegger er Mental Helse Sør-Trøndelag.

§ 2 Formål.
KIM-senteret skal være et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet senter for mennesker med psykiske problemer. En prioritert gruppe vil også være unge som har behov for nettverk og aktivitet både gjennom arbeid og fritid.

KIM-senteret skal:
– Stimulere mennesker til egenutvikling gjennom markedsrettet arbeidspraksis i et støttende miljø.
– Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering.
– Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning.

KIM-senteret skal støtte Mental Helse i opplysningsarbeid og informasjon om psykiske problemer, og andre arbeidsoppgaver gjennom å utføre oppdrag for organisasjonen.
Stiftelsen kan også støtte andre funksjonshemmedes organisasjoner gjennom å utføre arbeidsoppdrag.

§ 3 Eier- og ansvarsforhold.
Stiftelsen ledes av et styre, jfr. Stiftelsesloven.
Ved konstituering omfatter stiftelsens kapital eiendeler til en anskaffelsesverdi av kr. 1.000.000 samt drifts og investeringstilskudd fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering til kr. 600.000,- i bank.

§ 4 Ressurser og finansiering.
Brukere og ansatte er stiftelsens viktigste ressurs.
Stiftelsen finansierer sin aktivitet ved tilskudd fra legater og stiftelser, fra det offentlige gjennom tilskudd fra NAV, kommuner og helseforetak, i tillegg til egeninntjening og gaver.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB) og Varig tilrettelagt arbeid(VTA) -tiltakene i KIM-senteret organiseres som egne økonomisk enheter i stiftelsens regnskap

Tiltaksarrangør for NAV:
Som tiltaksarrangør for APS, AB og VTA vil KIM-senteret legge gjeldende forskrifter og retningslinjer for tiltakene til grunn for arbeidet og følge de pålegg NAV og Arbeidsdirektoratet til en hver tid gir.

Rekruttering av brukere:
Skjer gjennom NAV, Spesialisthelsetjenesten og det kommunale tjenesteapparatet. Enkeltpersoner kan søke direkte til KIM-senteret. APS, AB og VTA-plasser disponeres av NAV Arbeid.

§ 5 Styrets oppgaver.
Styret er stiftelsens høyeste organ og representerer stiftelsen utad. Styret har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredsstillende.

Styret skal:
– skaffe økonomiske ressurser til stiftelsen
– ansette daglig leder
– vedta arbeidsprogram for oppussing og vedlikehold av stiftelsens bygninger og eiendommer
– sørge for forsikring av stiftelsens eiendommer
– utarbeide årsmelding og føre regnskap over stiftelsens eiendommer, gjeld, inntekter og utgifter.

Årsmelding og revidert regnskap skal sendes til:
Brønnøysundregistrene
Offentlige myndigheter som støtter stiftelsen

§ 6 Styrets sammensetning og valg.
Styret har følgende sammensetning:

3 medlemmer oppnevnt av Mental Helse Sør-Trøndelag
1 medlem valgt av og blant Stiftelsens brukere
1 medlem valgt av og blant Stiftelsens ansatte
1 medlem oppnevnt av Trondheim kommune
1 medlem oppnevnt av St. Olavs Hospital HF Divisjon Psykisk Helsevern

Styret kan gjennom vedtektsendring endre styret i antall, dog slik at styremedlemmer som representerer brukerne alltid er i flertall.

For styremedlemmer valgt av brukere og ansatte velges det vara. Varamedlem for styremedlem valgt av brukere innkalles til alle styremøter. Dette varamedlemmet har talerett i styret også som vara.

Styremedlemmer oppnevnes for 4 år slik at halvparten av styret er på valg hvert annet år. Ordinær oppnevning skjer innen utgangen av juni hvert år med ulike tall.

Styret velger selv leder og nestleder.
Styret treffer sine avgjørelser ved alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede.

Styret kan gi observatørstatus i styret til representanter for etater og bedrifter som har særlig interesse for rehabilitering og attføring i KIM-senteret. Observatører har tale og forslagsrett i styret.

Det føres egne nummererte protokoller fra styremøtene. Protokollene godkjennes av styret på neste styremøte.

§ 7 Stiftelsens revisor.
Stiftelsen skal engasjere statsautorisert revisor. Stiftelsens styre godkjenner revisor

§ 8 Styrets godtgjørelse.
Det utbetales ikke honorar for styrearbeid, dog dekkes faktiske personlige kostnader.

§ 9 Endring av vedtektene og oppløsning.
Styret kan endre stiftelsens vedtekter.
Vedtak om endringer kan kun skje når 2/3 av samtlige styremedlemmer er enige om dette i to påfølgende styremøter.

Styret kan oppløse stiftelsen med de begrensinger som følger av § 35 og 36 i stiftelsesloven og den avtale om Mental Helses Kontakt og Informasjonssenter som ble inngått mellom Mental Helse Trondheim og Mental Helse Sør-Trøndelag 18. februar 1998, og Mental Helse Sør-Trøndelags styre sitt vedtak av 17/9 1998 om Mental Helse Sør-Trøndelags brukerbibliotek.
Vedtak om oppløsning fattes etter samme regler som vedtektsendringer.
Ved oppløsning skal stiftelsens eiendommer og aktiva overføres til et fond eller organisasjon som ivaretar flest mulige intensjoner ved stiftelsens formål.

§ 10 Tvister.
Tvister skal bringes inn for Trondheim verneting.