Vedtekter

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KIM-SENTERET

§ 1 Stiftelsens navn og grunnlegger.
Stiftelsens navn er KIM-senteret.
KIM står for Kontakt, Informasjon og Mestring
Stiftelsen er en privat stiftelse.
Stiftelsens grunnlegger er Mental Helse Sør-Trøndelag.

§ 2 Formål.
KIM-senteret skal være et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet senter for mennesker med psykiske problemer. En prioritert gruppe vil også være unge som har behov for nettverk og aktivitet både gjennom arbeid og fritid.

KIM-senteret skal:
– Stimulere mennesker til egenutvikling gjennom markedsrettet arbeidspraksis i et støttende miljø.
– Utvikle metoder for, og dokumentere betydningen av helhetlig rehabilitering.
– Øke forståelsen for og dokumentere nytten av brukermedvirkning.

§ 3 Eier- og ansvarsforhold.
Stiftelsen ledes av et styre, jfr. Stiftelsesloven. Stiftelsens grunnkapital er kr. 200.000.

§ 4 Ressurser og finansiering.
Brukere og ansatte er stiftelsens viktigste ressurs.
Stiftelsen finansierer sin aktivitet ved tilskudd fra legater og stiftelser, fra det offentlige gjennom tilskudd fra NAV, kommuner og helseforetak, i tillegg til egeninntjening og gaver.

Som tiltaksarrangør for NAV vil KIM-senteret legge gjeldende forskrifter og retningslinjer for tiltakene til grunn for arbeidet og følge de pålegg NAV og Arbeidsdirektoratet til enhver tid gir.

§ 5 Styrets oppgaver.
Styret er stiftelsens høyeste organ og representerer stiftelsen utad. Styret har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den, blir forvaltet tilfredsstillende.

Stiftelsens signaturrett innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret skal:

  • skaffe økonomiske ressurser til stiftelsen
  • ansette daglig leder
  • utarbeide årsberetning og årsregnskap

§ 6 Styrets sammensetning og valg.
Styret har følgende sammensetning:

Inntil 3 medlemmer oppnevnes av stiftelsens styre
1 medlem oppnevnes av Mental Helse Trøndelag sitt styre
1 medlem oppnevnes av Trondheim kommune
1 medlem oppnevnes av St. Olavs Hospital HF Divisjon Psykisk Helsevern
1 medlem velges av og blant Stiftelsens ansatte

Styret kan gjennom vedtektsendring endre styrets sammensetning og antallet styremedlemmer.
Styremedlemmer oppnevnes for 2 år, hvor halvparten av styret er på valg hvert annet år. Ordinær oppnevning skjer senest innen utgangen av juni. Styremedlemmer kan gjenvelges.
Styret velger selv leder og nestleder.
Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av styremedlemmene er tilstede.
Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 7 Stiftelsens revisor.
Stiftelsen skal engasjere autorisert revisor, som godkjennes av styret.

§ 8 Styrets godtgjørelse.
Det utbetales ikke honorar for styrearbeid, dog dekkes faktiske personlige kostnader. Styremedlemmer som utfører annet arbeid for stiftelsen skal honoreres etter avtale med styret.

§ 9 Endring av vedtektene og oppløsning.
Styret kan endre stiftelsens vedtekter.
Vedtak om endringer kan kun skje når 2/3 av samtlige styremedlemmer er enige om dette i to påfølgende styremøter.

Styret kan avvikle stiftelsen med de begrensinger som følger av § 51 og 52 i stiftelsesloven.
Vedtak om avvikling fattes etter samme regler som vedtektsendringer.
Ved avvikling skal stiftelsens aktiva overføres til Trondheim Kommune for å ivareta flest mulige intensjoner ved stiftelsens formål.