Våre tilbud

Arbeidsforberedende tiltak (AFT)

Målsettingen med tiltaket er å hjelpe jobbsøkere raskt ut i jobb og bruke ordinært arbeidsliv som mål og middel. AFT skal hjelpe jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, oppæring og arbeidspraksis. Aktuelle deltakere i tiltaket er personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Tiltaket kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Jobbsøkere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses den enkelte deltakers individuelle behov.

Gjennom tiltaket AFT får jobbsøkere tilbud om:

• Avklaring og kartlegging av egnet yrkesmål
• Kartlegging av behov for tilrettelegging for å kunne komme i arbeid
• Karriereveiledning med kartlegging av egne styrker og ressurser, kunnskap om arbeidsmarked, yrker, jobbkrav og utdanning.
• Arbeidsutprøving i oppgaver som er relevante for mål om arbeid.
• Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse gjennom arbeidstrening.
• Kartlegging av basiskompetanse innenfor IKT, norsk, engelsk, matematikk og samfunnsfag.
• Tilrettelegging av yrkesfaglige løp og annen opplæring/utdanning for eksempel i samarbeid med skole.
Ved KIM-senteret har vi 20 plasser i AFT-tiltaket.


Intern arbeidstrening

KIM-senteret har en intern praksisplass. Brukthandleriet Sirkulus ligger i Kjøpmannsgata 33, og her får jobbsøkere opplæring og arbeidstrening i ulike oppgaver knyttet salg- og service-yrker.

Jobbsøkere får tett oppfølging og veiledning av arbeidslederne i butikken, og hjelp til tilrettelegging av arbeidsdagen.


Brukermedvirkning

Brukermedvirkning ved KIM-senteret er at jobbsøker aktivt deltar i utformingen av eget attføringsløp på flere nivåer og arenaer. Medvirkningen foregår innen gitte rammebetingelser, som bestillingen fra NAV, kravspesifikasjoner, og reglement på arbeidsplassen.

Ekstern arbeidstrening

Våre jobbkonsulenter har bred næringslivskompetanse og et stort nettverk i Trondheimsregionen, og
KIM-senteret samarbeider med mange ulike arbeidsplasser og bransjer både i og utenfor bykjernen.


Kurstilbud i KIM-senteret

KIM-senteret arrangerer interne kursdager hvor jobbsøkerne får gruppeundervisning i flere ulike tema som er viktige på veien mot jobb.